(70) තරුණ භික්ෂුණීන් දෙනොගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.