(65) ලජ්ජි සාමණේරයන්ගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.