ධම්මපදය – සුඛ වග්ගය – දොලොස්වන ගාථාව

පෙර ගාථා දෙකේ නිධාන කථාවමයි …
206-207-208

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.