ධම්මපදය – ක්‍රෝධ වග්ගය – දහතුන්වන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමය …

231-232-233-234

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.