(17) සග සතු දෙයෙහි ප්‍රමාද වූ තෙරුන්ගේ කථාව. - IFBC Organization | Dhamma

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.