සොළොස්මස්ථාන... (Solosmasthana) - IFBC Organization | Dhamma

ලොව්තුරා බුදුරඣාණන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශය සිදු වූස්ථානයන් 16 සොළොස්මස්ථාන ලෙස හැදින්වේ. සොලොස්මස්ථාන වදින ගාථාව පහක පරිදි වේ.

සොළොස්මස්ථාන වන්දනා ගාථාව

මහියංගනං නාගදීපං – කළ්‍යාණං පදලාංඡනං
දිවාගුහං දීඝවාපී – චේතියංච මූතියංගනං
තිස්සමහා විහාරංව – බෝධිමරිචවට්ටියං
සොණ්ණමාලී මහා චේතියං – ථූපාරාම භයාගිරං
ජේතවනං සේලචේතියං – තථා කාචරගාමකං
ඒ‍තේ සෝළසඨානානි – අහං වන්දාමි සබ්බදා.
සොළොස්මස්ථානය‍ට අයත් ස්ථාන

පහත ලින්ක් වලින්ද අදාල ස්ථානයන් පිලිබද විස්තර ලබාගත හැක.

1) මහියංගන‍ය  2) නාගදීපය 3) කැළණි 4) ශ්‍රී පාදස්ථානය 5) දිවා ගුහාව 6) දීඝවාපිය 7) මුතියංගනය 8) තිස්ස මහා විහාරය 9) ශ්‍රී මහා බෝධිය 10) මිරිසවැටිය 11) රුවන්වැලි සෑය 12) ථූපාරාම‍ය 13) අභයගිරිය 14) ජේතවනාරාමය 15) ශෛල චෛත්‍යය 16) කතරගම කිරි වෙහෙර

මහියංගණය මහ සෑරදුන් ... ( Mahiyanganaya Sthupa)
ඉසුරුමත් වූ ඉසුරුමුණිය (The wealthy Isurumuni temple)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.