මානව හිමිකම් පිලිබද විශ්ව ප්‍රකාශය ... - IFBC Organization | Dhamma

යාලුවනේ සමහරු කියන්නෙ බුදු දහම අදකාලෙට පිළිගන්න බැරි ආගමක්ලු. ඒතෙ කාලෙ ඉවරයිලු. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් කියවල බලන්න. ඔයාල තේරුම්ගන්න ඇත්ත නැත්ත.

විද්‍යාව හා බුදු දහම
ලෝකෙන්ම උතුම් රට ලංකාව බව නාසා ආයතනයත් පිළිගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.