අහස් ග‍ගේ සදා පිපී නැළ‍වෙන රන් සිරිපා පියුම නමදිමු ... ( ගායනය ‍- මොහිදින් ‍බෙග්) - IFBC Organization | Dhamma

ලංකා මාතාවට තිලකයක් හා සමාන වූ සමන්ත කූට රාජයා‍ගේ ශීර්ෂය මත පිහිටියාවූ අහස්ග‍ගේ සදා පපී නැළ‍වෙන රන් සිරිපා පියුම නමදින්නට ඔබත් ‍මෙවර සිරිපා කරුණා කරන්න. ඔ‍බේ සි‍තේ ශ්‍රද්ධාව ඇතිකරනු පිණිස අප නිර්මාණව්‍ය කල  වීඩි‍යෝ පටය නරඹන්න

සිරිපාද හි‍මේ …

සිරිපාද හිමේ දෙයියන්ගෙ රටේ
මේ ශාන්ත උ‍දේ සූර්යෝදේ
මනහර කඳු‍පෙළ ශාන්තී දේ නවෝදේ

මිහිදුම් සේ‍ලේ ඉරාලා – ආශාවේ සිනහා පාලා
මිහිලිය ගේ නාරි දේහේ – ඉම්බා තුරුල් වීලා
ගංගා ඇළ දොළ වන මල් තුරුලිය
වඳින්නෙ මේ සිරිපාදේ
සැදැහැතියෝ දෙති සාදු සාදු නාදේ

සිංහලයේ කීර්ති රඳනා – රන් සමනළ රක්ෂා කරනා
සෙන්පති මුල වාගේ පෙනෙනා – පූජනීය සීත හිමයේ
දෑල සමනළ උඩ දිය පර වැල්
බඹර විලේ මහ කන්දේ
ඔද තෙද මත සිත රාජ බැම්ම වාගේ

පබැඳුම – කරුනාරත්න අබේ‍සේකර
ගැයුම – මොහිදීන් බෙග්
රූපමය ‍පෙළ ගැස්ම – ‍බෞද්ධ සන්නි‍වේදනය සදහා වූ ජාත්‍යන්තර පදනම ‍වෙනු‍වෙන් එරන්ද ලක්මාල් …

 

සුද්දන් දුටු ශ‍්‍රි පාදය ....
සමන්දෙවියන්ගේ සුදු ඇතා සිරිපා වදින, බලවේගවලින් නොඅඩු අවාරේ ශ්‍රීපාදය ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.