(36) කම්බුද්ධ උපාසකගේ කථාව.

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.