(25) කොන්තිපුත්ත තෙරුන්ගේ කථාව.

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.