සුපින්වත් පින්වතුනි, ඔබට ධර්මයේ ශාන්තියම වේවා

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.