0309

වැසි පිරිත තේරුම

නිලවර්ණයෙන් පෙනෙන පවස නිවන වැසි වළාකුළු හරියට මහා කායකින් හෙබි සුභුතෝ ච නම් මහා තෙරුන්ගේ උදරය   වගෙයි.

කපුටන්ගේ හොටෙන් ගැනීමට තරම්වත් දියබිදක් මේ මහාපොළව මත නොමැත. වැහිදෙවිය ගොරවමින් වසින්න. කපුටන්ව සොකයෙන් ගලවාගන්න. මාවද සෝකයෙන් ගලවාගන්න. මේ සත්‍ය වචනයෙන් යහපත් වැස්ස වසීවා……

ජ්වර පිරිත. - Jwara piritha
වට්ඨක පිරිත. - WATTAKA PIRITHA

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.