ධම්මපදය – තෘෂ්ණා වග්ගය – අටවන ගාථාව

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.