අග්ගික භාරද්වාජ ( වසල )සූත්‍රය – Aggikabardvaja ( Vasala ) Sutta

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.