(72) බත්මුල දුන්නහුගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.