(68) මළය වාසී චුල්ල සුමනාගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.