(64) ගුරු භක්තිය ඇති හෙරනමගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.