(61) මෙළොවදී ලත් කුශල විපාකය.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.