(53) කුණ්ඩලතිස්ස තෙරුන්ගේ කථාව.

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.