(51) චීනයට ගිය භික්ෂුවගේ කථාව.

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.