486 සිරිමන්ද ජාතකය

ත්‍රෛලොක්‍ය තිලක වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරන සේක් ප්‍රඥා පාරමිතාව අරභයා මේ ජාතකය වදාළ සේක.

විස්තර වශයෙන් උම්මග්ග ජාතකයෙහි මතු පලවන්නේය.

487 රොහන්ත මෘග ජාතකය
485 සිවි ජාතකය

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.