478 තච්ඡසුකර ජාතකය

ධර්ම රාජයන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙහි වැඩවසන සේක් මහළුතෙර දෙනමක් අරභයා මේ ජාතකය වදාළ සේක;

වඩ්ඪ සූකර ජාතකය මෙනි.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.