452 චුල්ලකුණාල ජාතකය

තවද චුල්ල කුණාල ජාතකය මහා කුණාල ජාතකයේ පෙනෙන්නේය. එකොළොස් වන නිපාතය නිමි.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.