(44) තම්බසුමන තෙරුන්ගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.