(43) භාණ්ඩාගාරික තිස්ස ඇමතිගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.