(41) මලෙය්‍යදේව තෙරැන්ගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.