(19) පරදාර සේවනයෙන් දුරුවීමේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.