(18) තරුණ භික්ෂු නමකගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.