(14) සග බතට අන්තරාය කල ප්‍රේතයාගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.