ධම්මපදය – යමක වග්ගය – පළමු ගාථාව

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.