මෙත්තානිසංස සූත්‍රය ( Meththanisansa Sutta )

0048

0049 0251

0252

මෙත්තානිසංස සූත්‍රය – Mettanisamsa Suttam 

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.