මිත්තානිසංස සූත්‍රය. ( Mittanisansa suththa )

0050
0253

මිත්තානිසංස සූත්‍රය –  Mittanisamsam Suttam 

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.