Skip to main content

මිත්තානිසංස සූත්‍රය …

මිතුරන්ට උපකාර කිරීමේ අනුසස් දැක්වීම සඳහා මිත්තතානිසංස ගාථා දේශිත ය. එය ජාතක පාලියේ මහා නිපාතයේ තේමිය ජාතකයෙහි තේමිය කුමාරයව උපන් අප මහ බෝසතුන් දෙවියන් ගේ සාධුකාරයෙන් හා තමන් ගේ ඝෝෂායෙන් මහාවනය උන්නාදයට පත් කරවමින් මිත්ත පූජා නම් ගාථා දසය දෙසන ලදී.

01. පහූතභක්ඛෝ භවති
විප්පවුත්ථෝ සකාඝරා
බහුනං උපජීවන්ති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යම් පුද්ගලයෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම තමාගේ ගෙයින් බැහැර යම් තැනකට ගියේ නම් බොහෝ කන බොන දෑ ලබයි. බොහෝ දෙනෙක් ඔහු ඇසුරු කොට ජීවත් වෙති.

02. යං යං ජනපදං යාති
නිගමේ රාජධානියෝ
සබ්බත්ථ පූජිතෝ හෝති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහි නොවේ නම් හෙතෙම යම් යම් රටකට යේද, නියම් ගමකට නුවරකට යේද, ඒ හැමතැනම හේ පුදනු ලැබේ.
03. නාස්ස චෝරා පසහන්ති
නාතිමඤ්ඤේති ඛත්තියෝ
සබ්බේ අමිත්තේ තරති
යෝ මිත්තානං න දූහති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහී නොවේ නම් ඔහුට සොරු ළං නොවෙති. රජතෙමේ අවමන් නො කෙරෙයි. ඔහු හැම සතුරන් මැඩ පවත්වති.

04. අක්කුද්ධෝ සඝරං ඒති
සභාය පටිනන්දිතෝ
ඤාතිනං උත්තමෝ හෝති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහි නොවේ නම් හෙතෙම නොගැටුනු සිත් ඇතිව තමාගේ ගෙට එයි. මිත්‍ර ද්‍රෝහි නොවන පුද්ගලයා ගේ අපමණ වූ ගුණ සභායෙහි පවා කියති. හෙතෙම නෑයින්ට උතුම් වෙයි.

05. සක්කත්වා සක්කතෝ හෝති
ගරුහෝතිසගා රවෝ
වණ්ණකිත්තිහතෝ හෝති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහි නොවේනම් හෙතෙම අනුනට සත්කාර කොට අනුන්ගෙන් සත්කාර ලබන්නෙක් වෙයි. අනුන් කෙරෙහි ගෞරව සහිත වූයේ ඔවුන් විසින් ගරු කරනු ලබන්නේ ද වෙයි. ලෝකයා තමාගේ ගුණ වැණුම හා යසස උසස් කොට නගා ලන්නේ ද වෙයි.

06. පූජකෝ ලභතේ පූජං
වන්දකෝ පටිවන්දනං
යසෝ කිත්තිඤච පප්පෝති
යෝ මිත්තානං න දූභති

මිත්‍රයන් පුදන තැනැත්තා ඔවුන් විසින් පුදනු ලබන්නේ ද වෙයි. බුද්ධාදි කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ට වඳින තැනැත්තා තෙමේ ද වැඳුම් ලබන්නෙක් වෙයි. හෙතෙම කීර්තියට ද පැමිණෙයි.

07. අග්ගි යථා පජ්ජලති
දේවතාව විරෝචති
සිරියා අජභිතෝ හෝති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම දිලිසෙන ගිනි මෙන් යස ඉසුරු පිරිවර සැපතින් උජ්ජවලිත වෙයි. දෙවියෙකු මෙන් බබලයි. ශ්‍රී කාන්තාව විසින් අත්නො හරින ලද්දේ වෙයි.

08. ගාවෝ තස්ස පජායන්ති
ඛෙත්තේ වුත්තං විරූහති
පුත්තානං ඵලමස්නාති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහී නොවේ නම් ගවයෝ ඔහුට ඵල ප්‍රයෝජන දෙති. ක්ෂේත්‍රයෙහි වපුල තාක් පැල හට ගනිති. දරු සැප වලදයි.

09. දරිතෝ පබ්බතාතෝ වා
රුක්ඛාතෝ පතිතෝ නරෝ
චූතෝ පතිට්ඨං ලභති
යෝ මිත්තානං න දූභති

යමෙක් මිත්‍ර ද්‍රෝහී නොවේ නම් දැදුරෙන් පර්වතයෙන් ගසෙන් හෝ යමකින් ගිලිහුනේ නම් පිහිට ලබයි

10. විරූළ්හමූලසන්තානං
නිග්‍රෝධමිව මාලුතෝ
අමිත්තා නප්පසභන්ති
යෝ මිත්තානං න දුභතිති

යමෙක් මිත්‍රද්‍රෝහී නොවේ නම් හෙතෙම වැඩුනු මුල් හා නුග අරටු ඇති නුග රුකක් සුළඟින් සොලවා පෙලන්නට නො හැක්කා සේ සතුරන් විසින් ඔහු මඩින්ට නොහැකි වෙත්.

ලෝවැසි සත්වයාගේ සසර මග යහපත් කරනු පිණිස අපමණ මෙත් සිතින් ශ්‍රද්ධා පෙරදැදිව එරන්ද ලක්මාල් විසින් ගෝතම සාක්‍යසිංහ ශාසනය තුල මෙත්තානිසංසය මෙසේ පලකල වගයි. හැකිතාක් යහලුවන් අතර බෙදා හරින්න.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.