මහා මංගල සූත්‍රය ( Maha mangala suttha. )

0038

0039 0243 0244

0339

මහා මංගල සූත්‍රය  Maha Mangala Suttam 

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.