ධම්මපදය – සුඛ වග්ගය – දෙවන ගාථාව

පෙර ගාථාවල නිධාන කථාවමය …

197-198-199

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.