ධම්මපදය – ලෝක වග්ගය – තුන්වන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමය …
168-169

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.