ධම්මපදය – යමකවග්ගය – පහලොස් වන ගාථාව

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.