ධම්මපදය – මල වග්ගය – පළමුවන ගාථාව

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.