ධම්මපදය – මල වග්ගය – පහළොස්වන ගාථාව

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.