ධම්මපදය – භික්ෂු වග්ගය – එකොලොවන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමය …

368-369-370-371-372-373-374-375-376

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.