ධම්මපදය – බුද්ධ වග්ගය – හයවන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමයි …
183-184-185

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.