ධම්මපදය – බාල වග්ගය –පහලොස්වන ගාථාව

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.