ධම්මපදය – බ්‍රාහ්මණ වග්ගය – අටවන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමය …

389-390

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.