ධම්මපදය – ප්‍රිය වග්ගය – දෙවන ගාථාව

පෙර ගාථාවේ නිධාන කථාවමයි …

209-210-211

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.