ධම්මපදය – ප්‍රකීර්ණක වග්ගය – පළමුවන ගාථාව

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.