ධම්මපදය – ප්‍රකීර්ණක වග්ගය – හයවන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමය …

294-295

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.