ධම්මපදය – ක්‍රෝධ වග්ගය – දසවන ගාථාව

පෙර නිධාන කථාවමය …
227-228-229-230

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.