ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය. – Dhammacakkappavattana Sutta

Leave a Reply

IFBC Home Page
error: Content is protected by www.ifbcnet.org.