Skip to main content

ජිනපඤ්ජරය – Jinapanjara Gatha

0301 0302
0303

හොදයි දැන් අපි ජිනපඤ්ජරය පිරිත් සූත්‍රය කියවල බලමු.

ජයාසන ගතා වීරා,
ජෙත්වා මාරං සවාහිණිං,
චතුසච්චාමත රසං, යේ පිවිංසු නරාසහා
තණ්හංකරාදයො බුද්ධා,
අට්ඨවීසති නායකා,
සබ්බේපතිටිඨිතා මය්හං මත්‍ථකේ මේ මුනිස්සරා

තේරුම- ජය අසුන් අරා වැඩහිඳ සේනා සහිත මරසෙන් පරදවා සිවුසස් අමා රසය පානය කොට වදාළ ලෝක නායක මුනීශ්වර වූ තණ්හංකරාදි යම් අටවිසි බුදුවරු වෙත්ද, උන්වහන්සේලා මාගේ මස්තකයෙහි (හිස) වැඩ වසන සේක.

සිරේ පතිට්ඨිතා බුද්ධා,
ධම්මෝ ච මම ලොචනේ,
සංඝෝ පතිට්ඨිතෝ මය්හං (තුය්හං)
උරේ සබ්බ ගුණාකරෝ

මාගේ සිරසෙහි බුදුවරු වැඩ වෙසෙති. දෑසෙහි ධර්මය පිහිටියේ ය. ලයෙහි සියලු ගුණයට ආකරයක් වූ මහ සඟරුවන වෙසෙයි.

හදයේ අනුරුද්ධෝ ච,
සාරිපුත්තෝ ච දක්ඛිණේ
කොණ්ඩඤ්ඤෝ පිට්ඨිභාගස්මිං
මොග්ගල්ලානොසි වාමකේ

මාගේ හදවතේ අනුරුද්ධ තෙරුණුවෝ ද දකුණුපස සැරියුත් තෙරුණුවෝ ද පසුභාගයෙහි කොණ්ඩඤ්ඤ තෙරුණුවෝ ද වම්පස මුගලන් තෙරුණුවෝ ද වෙති.

දක්ඛිණේ සවණෙ මය්හං
ආහුං ආනන්ද රාහුලා
කස්සපෝ ච මහානාමො,
උභෙසුං වාමසෝතකේ

මාගේ දකුණු කණෙහි ආනන්ද රාහුල තෙරවරු ද වාම ශ්‍රෝතසයෙහි කාශ්‍යප මහානාම තෙරුන් වහන්සේලා වසන සේක.

කෙසන්තේ පිට්ඨිභාගස්මිං,
සුරියෝවිය පභංකරෝ
නිසින්නෝ සිරිසම්පන්නෝ
සෝහිතො මුනි පුංගවො

මාගේ කේශාන්තයේ හා පසුභාගයෙහි සමෘද්ධි සම්පන්නව හිරුමෙන් බබළන සෝභිත නම් මුනි උතුමාණෝ පිහිටිය හ.

කුමාර කස්සපෝ නාම
මහේසි චිත්‍රවාදකෝ
සො මය්හං වදනේ නිච්චං,
පතිට්ඨාසි ගුණාකරෝ

විචිත්‍ර කථිකයන් අතුරෙන් අගතැන්පත් ගුණයන්ට ආකර වූ කුමාර කාශ්‍යප නම් මහා සෘෂින් වහන්සේ මාගේ මුහුනෙහි නිතර පිහිටි සේක.

පුණේණෝ අංගුලිමාලෝච,
උපාලී නන්ද සීවලී
ථේරා පඤ්ච ඉමේ ජාතා
ලලා‍ෙටි තිලකා මම

පුණ්ණ අංගුලිමාල උපාලි නන්ද, සීවලි යන පස්තෙරුන් වහන්සේලා මාගේ නලලෙහි තිලකයක් මෙන් වසන සේක.

සෙසාසීති මහාථේරා
විජිතා ජිනසාවකා
ජලන්තා සීලතේජේන
අංග මංගේසු සණ්ඨිතා

කෙලෙස් සතුරන් පරදවා ජයලද, සිල් තෙදින් බබලන බුදු සව් සෙසු අසූ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා මාගේ අඟපසගෙහි පිහිටියාහු ය.

රතනං පුරතෝ ආසී
දක්ඛිණේමෙත්තසුත්තකං
ධජග්ගං පච්ඡතෝ ආසි,
වාමේ අංගුලිමාලකං

මාගේ පෙරටුවේ රතන සූත්‍රය පිහිටියේ ය. දකුණේ මෙත්ත සූත්‍රය ද පසුභාගයෙහි ධජග්ග සූත්‍රය ද වම් පස අංගුලිමාල සූත්‍රය ද පිහිටියේ ය.

ඛන්ධ මෝර පරිත්තංච
ආටානාටිය සුත්තකං
ආකාසච්ඡදනං ආසී
සේසා පාකාර සඤ්ඤිතා

කඳ පිරිත, මෝර පිරිත ආටානාටිය සූත්‍රය මට අහසෙහි සෙවනක් මෙන්ද සෙසු සියලු පිරිත් මා අවට ප්‍රාකාර මෙන්ද පිහිටියාහු ය’

ජිනානා බල සංයුත්තේ
ධම්ම පාකාර ලඞකතේ
වසතෝ මේ චතුකිච්චේන
සදා සම්බුද්ධ පඤ්ජරේ

වාත පිත්තාදි සඤ්ජාතා
බාහිරජ්ක්‍ධත්තු පද්දවා
අසේසා විලයං යන්තු
අනන්ත ගුණ තේජසා

තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අණ බෙලෙන් යුතු ධර්මය නමැති ප්‍රාකාරයෙන් අලංකාර වූ සර්වඥ නමැති ජිනපඤජරයෙහි (බුදුමැදුරෙ) හැම කල්හි සිවු ඉරියව්වෙන් වෙසෙන මට වා පිත් ආදියෙන් හට ගන්නා වූද ආධ්‍යාත්මක බාහිරවූ ද සියලු උවදුරු අනන්ත ගුණ තෙදින් සර්ව ප්‍රකාරයෙන් දූරිභූත වේවා.

ජිනපඤ්ජර මජ්ක්‍ධට්ඨං,
විහරන්තං මහීතලෝ
සදා පාලෙන්තු මං සබ්බේ
තේ මහාපුරිසා’සභා

ජිනපඤ්ජ මධ්‍යගතව පොළෝ තලයෙහි වාසය කරණ මා ඒ සියලු පුරුෂෝත්තමයන් වහන්සේලා හැම කල්හිම ආරක්ෂා කෙරෙත්වා

ඉච්චේවමච්චන්ත කතෝ සුරක්ඛෝ
ජිනානුභාවේන ජිතුපපද්දවො
බුද්ධානුභාවේන හතාරි සංඝෝ –
ධම්මානුභාවේන හතාරි සංඝෝ
සංඝසානුභාවේන හතාරි සංඝෝ –
චරාමි සද්ධම්මනුභාව පාලිතෝ

මෙසේ ඒකාන්තයෙන් කරණ ලද ආරක්ෂා ඇතිව ජිනේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් දිනන ලද උවදුරු ඇතුව බුද්ධානුභාවයෙන් ධම්මානුභාවයෙන් සංඝානුභාවයෙන් නසන ලද සතුරු සමූහයා ඇතුව සදහම් බෙලෙන් ආරක්ෂා කරන ලදුව හැසිරෙමි.

සද්ධම්ම පාකාර පරික්ඛිතෝස්ම්
අට්ඨාරියා අට්ඨදිසාසු හොන්ති
එත්‍ථන්තරේ අට්ඨ නාථා භවන්ති
උද්ධං විතානං ව ජිනා ඨිතා මේ

මම සද්ධර්මය නමැති ප්‍රාකාරයෙන් වට කරන ලද්දේ වෙමි. ආර්යයන් වහන්සේලා අට නම අට දිශාවන්හි වෙති. මේ අතරෙහි අටබුදුවරු වෙති. මට උඩුවියනක් සේ සියලු බුදුවරු වෙසෙති.

හින්‍දන්තෝ මාරසෙනං මම සිරසි ඨීතෝ
බොධිමාරුය්හ සත්ථා, මොග්ගල්ලානො සි වාමේ වසති භූජතටේ
දක්ඛිණේ සාරිපුත්තෝ
ධම්මෝ මජේඣී උරස්මිං විහරති භවතෝ
මොක්ඛතෝ මෝර යොනිං
සම්පත්තෝ බොධිසත්තෝ චරණ යුගගතෝ
භාණු ලොකේක නාථො

හිරුමෙන් ලෝවැසියාට අසහාය සරණ වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ජයසිරි මහ බෝ රුක්මුල විදුරසුන් අරා වැඩහිඳ, දස මරසෙන් පරදවමින් (බිඳිමින්) මාගේ සිරසෙහි සිටි සේක. මහ මුගලන් තෙරුන් වහන්සේ වම් පසෙහි ද, සැරියුත් මහ තෙරුන් වහන්සේ දකුණු පසෙහිද, වසති. භවයෙන් මිදීම හේතුකොට ගෙන ධර්මය ලය මැද පවතී. මෝරයෝනියට පැමිණියා වූ බෝසතාණන් වහන්සේ පා යුවලට ගිය සේක.

සබ්බාව මංගල මුපද්දව දුන්නිමිත්තං
සබ්බීතිරෝග ගහදොසමසේසනින්දා
සබ්බන්තරාය භය දුස්සුපිනං අකන්තං
බුද්ධානුභාව පවරේණ පයාතුනාසං
ධම්මානුභාව පවරේණ පයාතුනාසං
සංඝානුභාව පවරේණ පයාතුනාසං

සියලු අවමඟුල්, උවදුරු, නපුරු නිමිති, රෝග පීඩා ග්‍රහදෝෂ නින්දා, ගර්හා, භය, නපුරු සිහින යන මේ සියල්ල බුද්ධ, ධම්ම, සංඝ යන රත්ත්‍රයේ ආනුභාවයෙන් දුරුවෙත්වා.

 මෙම ජිනපංජරය අනුන්ට සෙත්පතා කියවන විට තද කලු පද වෙනුවට මෙසේ යොදා ගන්න.

 මය්හං වෙනුවට ‘තුය්හං’ යි ද
මේ වෙනුවට ‘තේ’ යි ද
මම වෙනුවට ‘තව‘ යිද
මං වෙනුවට ‘තං’ යි ද
චරාමි වෙනුවට ‘චරාසි’ යි ද යෙදේ.

මෙන්න මේ ලින්ක් එකෙන් මේ පිරිත ශ්‍රවණය කරන්න පුලුවන්. පිරිතේ තේරුම් වලින්ම මේ පිරිත කොච්චර වටිනවද කියල ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. මේ පිරිත් රත්නය නිතර කියවල ඔබේ ජීවිතයට ආරක්ෂාව සලසාගන්න.

අනන්ත බුදුගුණ බලෙන් තුන්ලොවම සැනසේවා … … …

ජිනපඤජාර ගාථා – Jinapanjara Gatha  

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.