(80) අම්බඛාදක තිස්ස තෙරුන්ගේ කථාව.

Leave a Reply

error: Content is protected by www.ifbcnet.org.